top of page

Wij zijn: Schoonheidssalon Dorien, met vestigingsadres te Torenerf 6, 2235 Hulshout en ondernemingsnummer BE0825.771589
Je kan ons bereiken via het e-mailadres: dorienverbist@hotmail.com
 

DEEL 1 – ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail.
Dienst: de diensten die wij leveren bij Schoonheidssalon Dorien:

Gelaatsverzorgingen 
Huidverbetering
Gelnagels
Henna brows
Wimperlift
Pedicure
Suikerontharing
Webshop
Verkoop producten

Klant: de consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van het maken van de afspraak.
Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, de klant, en wij, als Dienstverlener.
Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
Website: www.schoonheidssalon-dorien.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen en diensten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.
2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.
2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1. De Dienstverlener doet steeds een aanbod via de website, via e-mail, sociale media of face to face in het salon zelf. De prijzen worden uitgedrukt in euro.
Er wordt BTW aangerekend, de prijzen zijn dan ook inclusief BTW.
3.2. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. je afspraak boekt, is het geldende aanbod.
3.3. De Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.

Artikel 4 – Afspraken

4.1. Jij, als Klant, moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan ons melden.
Indien jij, als Klant, deze verplichting niet tijdig nakomt, rekenen wij 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan. Bij een no show zonder verwittiging, is dit 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling. Indien jij, als Klant, 2x niet komt opdagen, zullen wij, als Dienstverlener, een volgende afspraak weigeren.
4.2. Jij, als Klant, zal steeds het verschuldigde bedrag binnen de 5 werkdagen storten op de rekening van ons, als Dienstverlener, met vermelding van jouw naam en jouw voornaam. Je mag slechts een volgende afspraak maken, indien dit bedrag vereffend is.
4.3. Indien jij, als Klant, later dan de afgesproken tijd op de afspraak opdaagt, mogen wij de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
4.4. Wij zelf moeten verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan jou, als Klant, melden.
4.5. Voorgaande leden zijn niet van toepassing indien jij, als Klant, of wij, als Dienstverlener, ons kunnen beroepen op overmacht.
4.6. Wij, als Dienstverlener, geven jou, als Klant, een garantie van 1 week voor gelnagels indien de fout niet bij jou, als Klant, gelegd kan worden.

 

Artikel 5 – vergoeding

5.1. Algemeen
De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen behandeling.  De prijzen staan steeds vermeld op onze website en in het salon zelf en zijn inclusief BTW.
Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven tijdens een behandeling en vallen ten laste van jou, als Klant.
5.2. Facturatie en betaling
5.2.1.  Jij, als Klant, betaalt jouw behandeling direct na afloop van jouw behandeling contant, via Bancontact of via Payconiq in het salon.
5.2.2. In afwachting van betaling van een behandeling of een no-show kunnen er geen nieuwe afspraken ingepland worden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting.
De Dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.
Schoonheidssalon Dorien sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten voor opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, is beperkt tot het totaalbedrag van de behandeling/ producten.
Schoonheidssalon Dorien is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat zij is uitgegaan van door jou, als Klant, verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en dit niet-limitatief met betrekking tot lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding… evenals met betrekking tot het door jou ingevulde formulier bij bepaalde behandelingen.
Jij, als Klant, bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Schoonheidssalon Dorien.

Artikel 7 –   Herroepingsrecht

7.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument online een afspraak inboeken en betalen.
Je hebt, als voornoemde Klant, het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht je te vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht een reden op te geven.
De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, de overeenkomst bent aangegaan.
7.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht geldt niet voor dienstenovereenkomsten na de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
Jij verliest, als Klant, dus jouw herroepingsrecht na uitvoering van de behandeling.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht

8.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je, als Klant, de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Om de herroepingstermijn na te leven moet je, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
8.2. Indien je, als Klant, de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van jou ontvangen betalingen aan jou terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen.
8.3. De Dienstverlener betaalt jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9 – Behoorlijk gedrag

9.1. Jij, als Klant, behoort je in het salon te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen.
9.2. Indien jij, als Klant, na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidssalon Dorien het recht jou de toegang tot het salon te weigeren zonder verdere opgave van redenen.
9.3. Bij Schoonheidssalon Dorien wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van schoonheidsspecialisten. Er wordt van jou, als Klant, verwacht dat jij je houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 10 – Klachten

10.1. Indien jij, als Klant, een klacht hebt over de behandeling, moet je de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling en schriftelijk melden aan Schoonheidssalon Dorien.
10.2. Schoonheidssalon Dorien moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
10.3. Geleverde diensten en geopende producten zullen nooit worden terugbetaald nog geruild.
10.4. Indien Schoonheidssalon Dorien en jij, als Klant, niet tot overeenstemming kunnen komen, kan je, als Klant, het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche/ Pedicurebranche.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrecht

11.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
11.2. Het is uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Artikel 12 – Gegevensverwerking

12.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar je je, als Klant, akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze privacy policy die toegankelijk is op onze website.
12.2. Door het maken van een afspraak, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moeten wij voor het opmaken van bepaalde documenten jouw persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in onze privacy policy.
12.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichtten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. Jouw contactgegevens kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou naar behoren uit te voeren.

Artikel 13 – Geheimhouding

13.1 Schoonheidssalon Dorien is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jij, als Klant, hebt meegedeeld tijdens de behandeling.
13.2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou, als Klant, is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.3. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Schoonheidssalon Dorien verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 14 – Algemeen

14.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.
14.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.
14.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van de overeenkomst en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

 

 

Laatste update: 10.05.2023

Adres 

Torenerf 6

2235 Hulshout

Telefoon

0472/98.47.00

E-mail

Connect

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page